Η Εταιρία μας παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης, εφαρμογής και βελτίωσης Συστημάτων Διαχείρισης ISO, προκειμένου να διασφαλίσετε τη διατήρηση του πιστοποιητικού σας.

Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

  • Γενική ανασκόπηση εγγράφων / αρχείων, σύνταξη νέων αν απαιτείται.
  • Αντιμετώπιση μη συμμορφώσεων και παρατηρήσεων που έχουν καταγραφεί από το Φορέα Πιστοποίησης
  • Εσωτερικές επιθεωρήσεις, σύνταξη και παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών
  • Έκθεση ανασκόπησης
  • Παρουσία σε επιθεωρήσεις από το Φορέα Πιστοποίησης