Η Compascentric Υπερσυμβουλευτική Ι.Κ.Ε. εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 9001:2015 στοχεύοντας στην απόλυτη εξυπηρέτηση και ικανοποίηση των πελατών, και στη βελτίωση της συνολικής απόδοσης και λειτουργίας της.

Η Εταιρία δραστηριοποιείται στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβουλευτικής, και συγκεκριμένα στους τομείς της:

 • ανάπτυξης, υποστήριξης και εφαρμογής συστημάτων διαχείρισης,
 • κατασκευής, υποστήριξης και εφαρμογής συστημάτων ιστοσελίδων,
 • παροχής υπηρεσιών πληροφορικής, ανάπτυξης λογισμικού και τεχνικής υποστήριξης,
 • παροχής γραφιστικών υπηρεσιών για τη δημιουργία λογοτύπων,
 • παροχής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
 • παροχής μελετών παντός τύπου
 • συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά ή άλλα Διεθνή μελετητικά ή ερευνητικά προγράμματα

καθώς και σε κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα ή πράξη που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα το σκοπό της εταιρείας, ακόμη και αν δεν κατονομάζεται ειδικά ανωτέρω.

Στρατηγικός στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση της λειτουργίας μας, ώστε να καλύπτουμε τις προσδοκίες των πελατών μας.  Μέσα από μετρήσιμα αποτελέσματα προσπαθούμε πάντα να εντοπίζουμε ευκαιρίες βελτίωσης, και να υλοποιούμε τις αναγκαίες ενέργειες ώστε οι πελάτες μας να μένουν απόλυτα ικανοποιημένοι από τις υπηρεσίες μας.  Το άρτια καταρτισμένο προσωπικό της εταιρίας μας  με την ποιότητα της εργασίας του συμβάλλει στην επίτευξη των καθορισμένων στόχων.

Η πολιτική μας εστιάζεται:

 • Στην παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών
 • Στην ικανοποίηση και τη συνεχή υποστήριξη των πελατών μας
 • Στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της εταιρίας, μέσω της συνεχούς ενημέρωσης και επαγγελματικής κατάρτισης
 • Στη συνεχή προσπάθεια για αναβάθμιση των προσφερόμενων υπηρεσιών μας

Για την επίτευξη των παραπάνω η διοίκηση της Επιχείρησης, δεσμεύεται:

 • Να παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους που κρίνονται απαραίτητοι για την εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τη σχετική Εθνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία, τα ισχύοντα πρότυπα και τις απαιτήσεις των πελατών.
 • Να διασφαλίζει ότι η πολιτική ποιότητας έχει γνωστοποιηθεί και έχει γίνει κατανοητή στους εργαζόμενους αλλά και στους εξωτερικούς συνεργάτες.
 • Να επιδιώκει τη συμμετοχή όλων των εταίρων στην εφαρμογή και τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.
 • Να προσπαθεί συνεχώς να βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της, να διατηρεί την εμπιστοσύνη των πελατών της και να καλύπτει τις απαιτήσεις τους.