Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας ISO 45001;

Οι άνθρωποι είναι το πιο πολύτιμο περιουσιακό στοιχείο μιας εταιρίας. Η ασφάλεια και η ευημερία των εργαζομένων πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα.

Το ISO 45001, το πρώτο διεθνές πρότυπο για την Επαγγελματική Υγεία & Ασφάλεια, είναι εδώ για να διασφαλίσει αυτό ακριβώς. Το πρότυπο αυτό βοηθάει τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, να καθιερώνουν πολιτικές και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές διαδικασίες που θα βελτιώσουν τις επιδόσεις τους και θα δημιουργήσουν μια κουλτούρα υγείας και ασφάλειας.

Το ISO 45001, μπορεί να εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τύπο της βιομηχανίας. Ακολουθώντας την ίδια δομή με τα άλλα πρότυπα ISO, όπως τα ISO 9001 και 14001, μπορεί να ενσωματωθεί στις υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης ενός οργανισμού.

Κάποια από τα σημαντικότερα οφέλη του ISO 45001:

• Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
• Μείωση εργατικών ατυχημάτων
• Μείωση κόστους
• Βελτίωση της εικόνας της εταιρίας
• Ενίσχυση του ηθικού των εργαζομένων
• Βελτίωση της συνολικής επίδοσης της Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας

Το πρότυπο αυτό είναι διάδοχος του OHSAS 18001. Προθεσμία μετάβασης από το 18001 στο 45001 είναι ο Μάρτιος 2021