Τι είναι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001

Κύριος παράγοντας για την καλή λειτουργία μιας επιχείρησης είναι η διατήρηση της ικανοποίησης των πελατών.Το ISO 9001 είναι εδώ για να εξασφαλίσει ότι τα προϊόντα και οι υπηρεσίες σας ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των πελατών σας.

Το ISO 9001 είναι το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο για τη διαχείριση ποιότητας και έχει γίνει το προτιμώμενο πρότυπο προκειμένου μια επιχείρηση να αποδείξει τη δέσμευσή της για συνέπεια, ικανοποίηση πελατών και συνεχή βελτίωση.

Το πρότυπο καθορίζει ένα βασικό σύνολο αρχών ποιότητας που εστιάζουν στην αποτελεσματικότητα των διεργασιών μιας επιχείρησης για την επίτευξη τω επιθυμητών αποτελεσμάτων.

Ένα από τα σημαντικότερα οφέλη του είναι η ικανότητα εφαρμογής σε οποιαδήποτε επιχείρηση ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον τύπο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που παρέχονται. Το ISO 9001 παρέχει συγκεκριμένες απαιτήσεις οι οποίες επιτρέπου στην επιχείρηση να επιδεικνύει αποτελεσματικό σχεδιασμό, λειτουργία και έλεγχο των διαδικασιών της με την ελάχιστη δυνατή τεκμηρίωση, ενώ παράλληλα οδηγεί σε συνεχή βελτίωση.

Κάποια από τα σημαντικότερα οφέλη του ΣΔΠ ISO 9001:

• Μειωμένο κόστος
• Αυξημένη παραγωγικότητα και κερδοφορία
• Βελτιωμένες διαδικασίες
• Σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι άλλων εταιριών
• Βελτιωμένες σχέσεις με προμηθευτές
• Υψηλότερη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα
• Έγκαιρη αναγνώριση προβλημάτων – γρήγορη λήψη ενεργειών προς αποφυγή των ίδιων λαθών στο μέλλον
• Θετική εικόνα εταιρίας
• Αύξηση ικανοποίησης πελατών
• Αντιμετώπιση κινδύνων και ευκαιριών που σχετίζονται με το πλαίσιο και τους στόχους της εταιρίας
• Ικανότητα επίδειξης συμμόρφωσης σε συγκεκριμένες απαιτήσεις του ΣΔΠ